Soutěžní pravidla

Pořadatel a Organizátor soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost CPI Shopping Teplice, a.s., se sídlem: Vladislavova 1390/17, PSČ 100 00, Praha 10, IČO 24831107, DIC CZ24831107 (dále jen „společnost CPI Shopping Teplice, a.s.“).

Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. je také provozovatelem Facebookové stránky Olympia Teplice https://www.facebook.com/olympiateplice.

Organizátorem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku, je společnost CPI Shopping Teplice, a.s.

Termín a lokalizace

Soutěž probíhá od 27.7.2020 od 08:00 do 3.8.2020 12:00 (dále jen „doba trvání soutěže“) v 1 kole trvajícím 8 dnů. Termín uzavření soutěžního kola je 3.8.2020 ve 12:00.

2.2 Soutěž probíhá na území České republiky, prostřednictví sociální sítě Facebook.

Podmínky účasti v soutěži

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci společnosti CPI Shopping Teplice, a.s., obchodní partneři a dodavatelé společnosti CPI Shopping Teplice, a.s. včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let, soutěžící mladší než 18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, která je registrována na sociální síti Facebook (facebook.com) tj. starší 13 let, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní stanovená Pravidla soutěže, (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na facebook.com. Soutěžící je oprávněn svou účast v soutěži kdykoli ukončit oznámením zaslaným na adresu společnosti CPI Shopping Teplice, a.s.

4. Princip soutěže

4.1 Principem soutěže je odpovědět na otázku „ V jakém z CLARION hotelů byste si v případě výhry pobyt nejlépe užili a proč?" Tuto odpověď je nutné uveřejnit do komentáře vyhlášené soutěže svým veřejným facebookovým profilem (uveřejněná odpověď dále jen „soutěžní příspěvek“). Počet výherců: 1.

4.2 Výherce bude vybrán z autorů příspěvků splňujících Pravidla soutěže náhodným losem, a to do 3 pracovních dnů ode dne ukončení soutěže.

4.3 Výherce bude kontaktován prostřednictvím sociální sítě Facebook zástupcem společnosti CPI Shopping Teplice a.s., a to do 3 pracovních dnů od vybrání výherce. Pokud na kontaktní zprávu výherce nezareaguje do 24 hodin od oznámení ztrácí nárok na výhru a společnost CPI Shopping Teplice a.s. vybere postupem dle bodu 4.2 dalšího výherce.

4.4 Výhru si musí výherce vyzvednout osobně na infostánku obchodního centra Olympia Teplice. Pokud si adresát výhru nepřevezme do stanoveného termínu, ztrácí na výhru nárok bez náhrady.

4.5 Soutěžní příspěvek nesmí:

  • být v rozporu s platnými právními předpisy na území států, na jejichž území soutěž probíhá;
  • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
  • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
  • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
  • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
  • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
  • obsahovat skrytou reklamu;
  • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

4.6 Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky odstavce 4.5, náleží výhradně společnosti CPI Shopping Teplice, a.s. Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. si vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech nezařadit do soutěže, nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

4.7 Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost použití Soutěžního příspěvku pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně společnosti CPI Shopping Teplice, a.s. Zároveň společnost CPI Shopping Teplice, a.s. neodpovídá za technické obtíže správce sítě.

4.8 Soutěžící se zavazuje nahrát pouze Soutěžní příspěvek, jehož je autorem nebo k němuž má od autora a všech osob na něm zainteresovaných či uvedených (zmiňovaných) nebo s nimi jinak spojených, souhlas s užitím v rámci této soutěže. V případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání soutěžícího.

5. Výhry v Soutěži

5.1 Výhrou v soutěži je: 1 poukaz pro 2 osoby na 2 noci se snídaní do hotelu CLARION ze sítě CPI Hotels dle vlastního výběru po celé České republice, hodnota je cca 1500 - 3000 Kč, dle vybraného hotelu.

6. Odpovědnost společnosti CPI Shopping Teplice, a.s. za průběh Soutěže a ochranu osobních údajů

6.1 Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění společnosti CPI Shopping Teplice, a.s. zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo společnosti CPI Shopping Teplice, a.s. nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít společnost CPI Shopping Teplice, a.s. podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je společnost CPI Shopping Teplice, a.s. oprávněna soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy společnosti CPI Shopping Teplice, a.s.

6.2 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

6.3 Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí, že pro účely soutěže a její organizace je nezbytné zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a soutěžní příspěvek, a to výlučně pro následující účely:

  • Pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany společnosti CPI Shopping Teplice, a.s.) a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 3 měsíce poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher.
  • Pro účely zasílání obchodních sdělení společnosti CPI Shopping Teplice, a.s. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu soutěžícím.

6.4 Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost CPI Shopping Teplice, a.s.

6.5 Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci.

6.6 Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Dle příslušné právní úpravy, zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká.

6.7 Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a příjmení, město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb organizátora, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.

6.8 Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

6.9 V případě pochybností o dodržování práv organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele na e-mailové adrese: spravacentra@olympiateplice.cz. Na této adrese může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, ke kterému může soutěžící podat podnět.

7. Autorská práva

7.1. Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním Soutěže na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

7.2. Soutěžící zároveň svou účastí v Soutěži uděluje společnosti CPI Shopping Teplice, a.s. bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se Soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem či organizátorem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele a organizátora s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

8.2 Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s Pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje společnost CPI Shopping Teplice, a.s.

8.3 Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. je oprávněna s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

8.4 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

8.5 Společnost CPI Shopping Teplice, a.s. nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat, která měla za následek nemožnost, či ztíženou možnost účasti v soutěži.

8.6 Provozovatel sítě Facebook se neúčastní na pořádání této soutěže a ani nijak ji nesponzoruje.

V Praze dne 26.7.2020

CPI Shopping Teplice, a.s.