1. Rozsah použití 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující použití dárkové karty Giftify (dále jen jako „všeobecné obchodní podmínky“) se vztahují na kteréhokoli kupujícího (dále jen jako „kupující“) a případného držitele (dále jen jako „držitel“; kupující a držitel dále společně jaké jako „vy“) této dárkové karty Giftify (dále jen  „dárková karta“). Nákupem a/nebo držením dárkové karty vyjadřujete souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1.2 Tuto dárkovou kartu vydává společnost CPI Shopping Teplice, a.s.  s registrovaným sídlem na adrese Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, prostřednictvím poskytovatele technických služeb, společnosti Loyaltek SA, Cantersteen 47, 1000 Brusel, Belgie, s využitím jejího technického rozhraní.;

1.3 Dárková karta se vydává a její nákup probíhá pouze v dané měně. Dárkovou kartu je nutno zakoupit v měně zákonného platidla země, ve které byla vydána – koruny české (CZK). 

1.4 Na dárkovou kartu nebudou po prvotním nákupu přidány žádné dodatečné prostředky s výjimkou případů, kdy prodejce vrátí hodnotu transakce na dárkovou kartu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici online na stránce olympiateplice.giftify.me. Kopii těchto všeobecných obchodních podmínek si můžete vyžádat kdykoli během doby trvání této smlouvy.

1.5 Dárková karta není regulovaný produkt a neřídí se proto nařízeními o elektronických penězích nebo nařízeními o platebních službách.

2. Vymezení pojmů

2.1 Pojmem „dárková karta“ se rozumí produkt sestávající z předplacené karty, která je nabízena v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 

2.2 Pojmy „kupující/držitel“ se rozumí smluvní strana, která požádala a získala dárkovou kartu a využívá ji. Držitel karty může, ale nemusí, být kupujícím karty. 

2.3 Pojmem „prodávající“ nebo „nákupní centrum“ se rozumí různá zařízení, kde jsou držitelům dárkových karet poskytovány služby a která jsou oprávněna dárkové karty přijímat.

2.4 Pojmem „omezená síť“ se rozumí zařízení vymezená v článku 2.3.

3. Nákup a vklad na dárkovou kartu

3.1 Pokud dojde k nákupu dárkové karty v nákupním centru, lze bez ověření totožnosti držitele na dárkovou kartu vložit maximálně částku 6000 CZK. Prostředky na dárkové kartě budou k dipozici pro použití až 12 měsíců od chvíle jejich vložení.

3.2 Pokud dojde k nákupu dárkové karty prostřednictvím internetu, lze bez ověření totožnosti držitele na dárkovou kartu vložit maximálně částku 6000 CZK. Dárková karta musí být aktivována do 6 měsíců od nákupu. Tuto akci je možné provést na informacích v nákupním centru nebo na webové stránce olympiateplice.giftify.me. zadáním čísla dárkové karty a referenčního čísla objednávky, které vám zašleme e-mailem.

3.3 Pokud chcete na dárkovou kartu vložit prostředky, musíte použit kreditní nebo debetní kartu vydanou regulovanou finanční institucí.

3.4 Při vkládání prostředků na dárkovou kartu bude platba prováděna vždy v českých korunách, bez ohledu na to, v jaké měně je vedený účet k vaší kreditní nebo debetní kartě.

3.5 Vydání nebo prodej dárkové karty můžeme odmítnout, a to bez udání důvodu nebo bez možnosti uplatnění kompenzace ze strany kupujícího za toto odmítnutí.

4. Použití dárkové karty

4.1 Dárkovou kartu může použít držitel karty nebo ji může dát jiné osobě (novému držiteli karty), který obdržel dárkovou kartu jako dar. Při předávání dárkové karty je kupující povinen informovat nového držitele karty o těchto všeobecných podmínkách používání.

4.2. Použití dárkové karty je zamýšleno výhradně v obchodech a na prodejních místech nákupního centra a výhradně pro transakce prováděné v přítomnosti držitele dárkové karty. 

4.3. Váš zůstatek bude ponížen o částku každého uskutečněného nákupu. 

4.3.1. Pokud jakýkoli nákup překročí dostupné množství prostředků nebo limit karty, můžete uhradit zbývající částku nákupu jinou platební metodou, kterou obchod přijímá (kreditní karta, hotovost, atp.) za předpokladu, že prodávající přijímá kombinaci takových platebních metod.

4.3.2. Po nákupu nelze na dárkovou kartu přidat další prostředky.

4.4. Dárková karta není debetní karta, ke které by byl navázán bankovní účet. Z prostředků vložených na dárkovou kartu neplyne žádný úrok.

4.5. Dárkovou kartu nesmíte použít k následujícím účelům:

4.5.1. Předem schválené pravidelné platby.

4.5.2. Transakce mimo nákupní centrum.

4.5.3. Online transakce, a to ani na stránkách distributorů nákupního centra.

 4.5.4 Hotovostní transakce, včetně hotovostních splátek, výběrů z účtu, převodů poštovní poukázkou, cestovních šeků, transakcí v cizí měně nebo transakcí směny.

4.5.5. Jakékoli nezákonné účely.

4.6. Vaši dárkovou kartu nelze použít v situacích, kdy prodejce nedokáže online ověřit, zda na kartě máte dostatečné prostředky na dokončení transakce.

4.7. Nákupní centrum není odpovědné za kvalitu, bezpečnost, zákonnost ani za žádný jiný aspekt zboží nebo služeb zakoupených pomocí dárkové karty.

4.8. Dárkovou kartu nelze směnit ani prodat a nezakládá nárok na výplatu jakékoli peněžní odměny.

4.9. Dárkovou kartu nesmíte pozměňovat, stejně jako související služby poskytované v souvislosti s používáním dárkové karty.

4.10. Vaši dárkovou kartu můžeme ukončit, pozastavit nebo omezit z důvodů souvisejících  s následujícími skutečnostmi: 

4.10.1. Bezpečnost vaší dárkové karty, čísla dárkové karty.

4.10.2. Podezření na neoprávněné nebo podvodné používání dárkové karty. 

Pro tyto účely si prosím vždy ponechte příslušný doklad o koupi dárkové karty s uvedeným číslem TOKEN.

5. Platební transakce

5.1. Nákupní centrum má nárok předpokládat, že jste transakci schválili, pokud jste protáhli magnetický proužek dárkové karty čtečkou prodávajícího nebo pokud jste prodávajícímu poskytli odpovídající informace, které umožnily provedení transakce. 

5.2. Transakci nelze zrušit, jakmile nám byla předána k ověření. Typickými důvody pro zamítnutí jsou:

5.1.1. Transakce překračuje zůstatkovou hodnotu prostředků dostupných na dárkové kartě.

5.1.2. Nákupní centrum má důvodné podezření k zamítnutí transakce v souladu s pravidly platebního systému (Visa nebo MasterCard), pro který byla dárková karta vydána.

5.1.3. Nákupní centrum má důvodné podezření se domnívat, že taková akce je nezbytná pro splnění případné zákonné povinnosti.

Nákupní centrum nemusí transakci provést v případě zásahu vyšší moci nebo technických problémů, které lze připsat nákupnímu centru nebo prodávajícímu.

6. Transakce v cizí měně

Dárkovou kartu lze použít výhradně k transakcím v měně karty (CZK).

7. Kontrola zůstatku

Pokud chcete ověřit dostupný zůstatek na kartě nebo si prohlédnout své transakce, přejděte na stránku olympiateplice.giftify.me, popřípadě se v provozních hodinách obraťte telefonicky na nákupní centrum nebo navštivte prodejní místo nákupního centra či naskenujte QR kód. 

8. Vrácení peněz

Vaše dárková karta nepodléhá nařízením upravujícím vydávání elektronických peněz, a proto nemáte nárok na vrácení částky zůstatku karty.

9. Vypršení platnosti karty

9.1. Platnost vaší dárkové karty i zůstatku, který je na ní vložený, vyprší ve lhůtě 12 měsíců od chvíle vložení prostředků na kartu. Tento den označujeme jako „datum vypršení platnosti“. V tento den přestane karta fungovat a nelze ji používat jako platební metodu.

9.2. Datum vypršení platnosti je uvedeno na webových stránkách olympiateplice.giftify.me . Zjistit jej můžete i v nákupním centru.

9.3. Jakmile platnost vaší dárkové karty vyprší, nebude možné zbývající prostředky využít. Na vrácení zůstatku své karty nemáte nárok. 

10. Bezpečnostní opatření

Vaši dárkovou kartu nesmí bez povolení používat třetí strana.

Dárkovou kartu nebo její číslo lze použít pro provedení (nebo pro zavázání se k provedení) transakce.

Pokud dojde ke ztrátě nebo krádeži dárkové karty nebo pokud se domníváte, že karta (nebo její číslo) byla použita neoprávněně, jste povinni: 

10.1.1. Kontaktovat nákupní centrum a kartu zablokovat.

10.1.2. Neprodleně také přestaňte dárkovou kartu a její číslo používat. Pokud dárkovou kartu najdete poté, co jste nahlásili její ztrátu, krádež nebo nezákonné použití, musíte ji skartovat a o této skutečnosti co nejdříve uvědomit nákupní centrum.

10.1.3. Za jakékoli použití karty do doby, než nákupní centrum informujete, nesete zodpovědnost vy. 

10.1.4. Pokud dojde ke ztrátě vaší dárkové karty nebo případné náhradní karty, můžete u nákupního centra po nahlášení ztráty a předložení dokladu o koupi s uvedeným číslem karty TOKEN zažádat o vydání nové karty a převedení peněžního zůstatku z původní dárkové karty. Před vydáním náhradní karty vám bude naúčtován poplatek. Jeho výše je uvedena v tabulce na konci tohoto dokumentu.

Nejsme odpovědní za následující skutečnosti:

10.1.5. Jakékoli neobvyklé nebo nepředvídatelné okolnosti, například chyba počítačových systémů, ke kterým dojde z důvodů mimo naši kontrolu a která nám brání v poskytování běžných služeb.

10.1.6. Jakéhokoli prodejce, který odmítne přijetí (nebo se zpozdí s přijetím) vaší karty nebo čísla karty.

V případě chyb týkajících se transakcí se telefonicky obraťte na nákupní centrum.

Pokud vaše dárková karta nefunguje správně, můžete zažádat o novou v místě prodeje v nákupním centru. Zbývající zůstatek bude převeden na novou kartu. 

Naše odpovědnost v každém případě omezena do maximální výše zůstatku na kartě.

Částku zůstatku vyčerpanou před zablokováním dárkové karty není možné vrátit.

Jakékoli použití, které neodpovídá těmto všeobecným obchodním podmínkám, může mít za následek zablokování vaší dárkové karty.

11. Změna všeobecných obchodních podmínek používání

Tyto všeobecné obchodní podmínky, stejně jako ceny a dodatečné poplatky, mohou být kdykoli změněny.

V případě změn: 

11.1.1. Za platné všeobecné obchodní podmínky jsou považovány ty, které byly platné v den nákupu dárkové karty.

12. Stížnosti a spory

12.1. Nákupní centrum udělá vše, co bude v jeho silách, aby vyřešilo jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek. 

12.2. Pokud si přejete podat stížnost nebo nás kontaktovat ohledně jakéhokoli jiného důvodu souvisejícího s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, můžete se obrátit na své nákupní centrum.

12.3. Před zahájením případných soudních řízení se pokusíme najít smírné řešení. Evropská komise nabízí platformu pro alternativní řešení sporů, kterou můžete navštívit na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm 

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Vaše nákupní centrum jako správce údajů a jeho partner přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně uživatelských dat při nákupu dárkové karty prostřednictvím naší online platformy. Všechny osobní údaje, které shromažďujeme, jsou používány pouze zákonným způsobem a v souladu s nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679).

13.2. Zpracování vašich osobních údajů našimi zaměstnanci je nezbytné v souvislosti s poskytováním služeb dárkových karet. Údaje poskytnuté při objednávání dárkové karty prostřednictvím naší online platformy použijeme k ověření a zpracování objednávky a k odeslání (je-li to relevantní) vaší dárkové karty.

14. Právo na odstoupení od smlouvy

14.1. Pokud změníte ohledně pořízení karty názor (a pouze v případě, že jste o kartu zažádali prostřednictvím internetu), můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od data nákupu. Za odstoupení od smlouvy v této lhůtě vám nebude účtován žádný poplatek. Zbývající částku zůstatku na kartě a veškeré zaplacené poplatky vám vrátíme.

14.2. Úhrada bude provedena v měně, která je shodná s měnou dárkové karty (CZK).

14.3. Pokud si přejete odstoupit od smlouvy o dárkové kartě, vraťte ji, prosím, na přepážku oddělení služeb zákazníkům v nákupním centru, a to nepodepsanou, nepoužitou a s originálem dokladu o koupi ve lhůtě 14 dnů od data nákupu. Následně dojde k vrácení peněz.

14.4. Peníze je možné vrátit výhradně osobě, která dárkovou kartu zakoupila, a to po předložení dokladu totožnosti, originálu dokladu o koupi a vrácení dárkové karty. Peníze budou vráceny způsobem, jaký byl použit při původním nákupu dárkové karty. Pokud například byla karta zakoupena pomocí kreditní karty, budou prostředky vráceny na tuto kreditní kartu.

15. Shrnutí

V této tabulce naleznete shrnutí hlavních charakteristik a informací o produktu. Níže jsou také uvedeny limity zůstatků a případné dodatečné poplatky, které se vztahují k jednotlivým dárkovým kartám.

Poplatky a limity Měna
Poplatek za nákup karty Zdarma (mohou být účtovány další poplatky v závislosti na prodejním kanálu)
Dobití karty pomocí kreditní nebo debetní karty Zdarma (není-li uvedeno jinak)
Výměna karty (poškození, ztráta, krádež) 150 CZK
Limity zůstatku na kartě
Minimální hodnota 300 CZK
Maximální hodnota 6000 CZK
Náklady na dopravu (nákup online) 50 CZK
Maximální hodnota transakce v místě prodeje nebo online 6000 CZK